Wersja gry:
Graczy
10 148
Online
13
Regulamin korzystania z gry My Fantasy Online
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2018 r.
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z gry My Fantasy Online (zwanej dalej także jako „Gra”) oraz usług związanych z Grą.
 2. Gra jest własnością spółki pod firmą Zemło sp.j. z siedzibą w Duchnowie (adres: 05-462 Wiązowna, ul. Wspólna 17, KRS: 659468, NIP: 5322063931, REGON: 366376931), zwanej dalej „Usługodawcą”.
 3. Gra My Fantasy Online oraz powiązane z nią usługi świadczone przez Usługodawcę przeznaczone są wyłącznie do celów rozrywkowych. Zabronione jest wykorzystywanie ich w celach związanych z działalnością gospodarczą lub zarobkową.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia regulaminu w każdej chwili. O zmianie regulaminu Usługodawca będzie każdorazowo informował na stronie głównej Gry. Każde zalogowanie się do gry My Fantasy Online oznacza akceptację przez Użytkownika całości aktualnego regulaminu oraz Polityki prywatności. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu lub Polityki prywatności należy skontaktować się Usługodawcą drogą mailową na adres: reklamacje@my-fantasy.net w celu usunięcia konta Użytkownika.
 5. II. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
 6. Warunkiem korzystania z gry My Fantasy Online jest założenie konta w Grze poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie niniejszego regulaminu. Dostęp do konta możliwy jest po podaniu hasła ustalonego przez Użytkownika.
 7. Użytkownikiem Gry może być wyłącznie osoba fizyczna. Osoby fizyczne, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą posiadać konto w grze wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy w takim wypadku biorą całkowitą odpowiedzialność za działania tych osób.
 8. Aby korzystać z Gry niezbędny jest komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies.
 9. Korzystanie z gry My Fantasy Online w podstawowym zakresie jest bezpłatne.
 10. Użytkownicy mogą wykupić punkty MF, dzięki którym dostępne są dodatkowe udogodnienia w Grze.
 11. Wykupienie punktów MF jest całkowicie dobrowolne i nie jest konieczne do prowadzenia i ukończenia gry. Punkty MF można doładowywać jedynie na swoje konto w Grze. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę punktów MF spowodowaną udostępnieniem danych dotyczących płatności (treści SMS, numerów telefonów, kodów autoryzacyjnych) osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę punktów MF spowodowaną działaniami lub błędami popełnionymi przez użytkowników podczas dokonywania transakcji zakupu punktów MF (błędnie wpisana treść SMS, niewłaściwy numer pod jaki został wysłany SMS itp).
 12. Użytkownicy, którzy wykupili punkty MF, oprócz możliwości skorzystania z wykupionych udogodnień, podlegają tym samym zasadom, jakie obowiązują pozostałych użytkowników Gry. W przypadku zablokowania lub usunięcia konta, niewykorzystane punkty MF nie podlegają zwrotowi. Nie ma możliwości wymiany punktów MF na pieniądze (lub jakikolwiek pieniężny ekwiwalent), nawet jeśli nie są one wykorzystane w Grze.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Gry, wolne lub nieprawidłowe jej działanie oraz występujące błędy programowe itp. Użytkownicy nie mają prawa dochodzić roszczeń z w/w tytułów. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi lub przeniesienia praw związanych z prowadzeniem Gry na osobę trzecią.
 14. Każde konto w Grze jest własnością Usługodawcy, który użycza je do wyłącznego korzystania osobie, która je utworzyła. Zabroniona jest sprzedaż kont, jak również przekazywanie lub udostępnianie ich innym osobom. Z konta może korzystać jedynie osoba, która je utworzyła.
 15. Użytkownik zobowiązuje się chronić dane dostępu do konta (login, hasło, kod bezpieczeństwa, adres e-mail). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane utratą tych danych, bądź udostępnieniem ich osobom trzecim.
 16. Każdy użytkownik zobowiązuje się posiadać maksymalnie jedno konto. Za konto użytkownika uważa się również konto nieużywane bądź czasowo zablokowane.
 17. Usługodawca wykorzystuje różne mechanizmy udostępniane przez przeglądarkę w celu sprawdzenia, czy użytkownik korzysta wyłącznie z jednego konta. Usługodawca może odmówić świadczenia usługi, jeśli konfiguracja przeglądarki użytkownika uniemożliwia takie działania.
 18. Konta zablokowane za złamanie regulaminu są automatycznie usuwane po 30 dniach od momentu nałożenia blokady (dotyczy blokady bezterminowej). Konta nieużywane są automatycznie usuwane, jeśli minęło minimum 30 dni od daty ostatniego logowania. Okres ten wydłuża się o tyle tygodni, ile wynosi najwyższy poziom postaci utworzonej w ramach danego konta użytkownika.
 19. Zabrania się zamieszczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub naruszających zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności: zamieszczania danych osobowych osób trzecich lub innych danych, które umożliwiają identyfikację innych osób, zamieszczania treści, które naruszają przysługujące osobom trzecim prawa autorskie, zamieszczania treści naruszających netykietę itp. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkownika tego typu treści.
 20. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania Gry bez informowania o tym użytkowników.
 21. Zabronione jest uzyskiwanie korzyści z błędów występujących w kodzie Gry. Użytkownik, który zauważy błąd zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym Usługodawcę. Zabronione jest rozpowszechnianie informacji o występującym błędzie osobom trzecim, w tym w szczególności innym Użytkownikom.
 22. Zabronione jest używanie programów lub skryptów umożliwiających automatyczną grę.
 23. Zabronione jest podejmowanie działań mających na celu obejście zasad lub regulaminu Gry.
 24. Usługodawca może zablokować konto (czasowo lub bezterminowo) bez uprzedniego informowania o tym, jeżeli Użytkownik złamie postanowienia niniejszego regulaminu. Jego decyzja jest ostateczna i nie można się od niej odwoływać. Usługodawca ma także prawo usunąć takie konto. Wykaz wybranych naruszeń regulaminu wraz z przewidzianymi karami znajduje się pod adresem: https://mfo3.pl/start/kodeks.htm.
 25. III. POZOSTAŁE
 26. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych zgodnie z Polityką prywatności oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 27. Reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę należy składać w formie pisemnej na adres reklamacje@my-fantasy.net.